Sazinies ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies un piekrītu Lietošanas noteikumiem un piekrītu, ka “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai atbildētu uz pieprasījumu.

Struktūra

Personāla politika

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) pamatvērtība ir uz klientu orientēts, pieredzējis, profesionāls, kompetents un dinamisks personāls. Kvalitatīvi pildot deleģētos uzdevumus un sniedzot pakalpojumus, Sabiedrības personāls ikdienā strādā ar augstu atbildības izjūtu, godīgu un cieņas pilnu attieksmi pret klientiem, sadarbības partneriem un saviem kolēģiem.

Sabiedrības personāla vadības mērķis ir ilgtermiņā nodrošināt kompetentus darbiniekus deleģēto uzdevumu veikšanai un Sabiedrības stratēģisko mērķu īstenošanai. Sabiedrības mērķis ir nodrošināt darbiniekiem motivējošu darba vidi ar sociālajām garantijām, attīstības iespējām un labiem darba apstākļiem.

Darbinieki

Darba organizācija un kvalitāte

Īstenojot valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu, valsts autoceļu tīkla finansējuma administrēšanu un ar to saistīto darbu programmu vadību un izpildes kontroli, iepirkuma organizēšanu valsts vajadzībām, valsts autoceļu būvniecības programmu vadību un būvniecības uzraudzību, ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību, kā arī pašvaldību autoceļu uzturēšanas pārraudzību, Sabiedrība, nepārtraukti pilnveidojoties, nodrošina kompetentu un efektīvu autoceļu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu.

Sabiedrības darbības procesi tiek organizēti saskaņā ar augstām prasībām un noteiktiem kvalitātes standartiem. Kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši starptautiskajam standartam LVS EN ISO 9001:2015. Sabiedrības Autoceļu kompetences centra Ceļu laboratorija ir akreditēta atbilstoši starptautiskajam standartam LVS EN ISO 17025:2005.

Personāla piesaiste

Personāla atlasē tiek ievērotas darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu prasības, fizisku personu datu aizsardzības prasības un konfidencialitāte par pretendentu sniegto informāciju. Galvenie kritēriji darbam Sabiedrībā ir amatam atbilstoša izglītība, kvalifikācija, darba pieredze un nepieciešamās kompetences. Ar mērķi perspektīvā piesaistīt jaunus un kvalificētus darbiniekus, Sabiedrība piedāvā praksi Autoceļu kompetences centrā. Aicinām inženierzinātnēs studējošos, kuri vēlas pilnveidoties un pierādīt sevi. Prioritāri prakses vietas nodrošināsim tiem, kuri studē transportbūves, ķīmiju un ģeoloģiju.

Ieguvumi:

  • Praktiskas un teorētiskas zināšanas par ceļu būvmateriāliem, ceļa tehnisko parametru mērījumiem, inovatīvām iekārtām mērījumu un testa rezultātu iegūšanā.
  • Darba pieredze nelielā kolektīvā ar atbildību pret uzticētiem darba pienākumiem.
  • Komunikācija ar pieredzējušiem kolēģiem, kas dalās zināšanās un veic apmācību.
  • Darbs akreditētā, mūsdienīgā, tehniski augsti aprīkotā Ceļu laboratorijā, kas ir pielīdzināma Eiropas laboratorijām.

Darba samaksas principi

Sabiedrības mērķis ir nodrošināt darbiniekiem taisnīgu un konkurētspējīgu atalgojumu, sekojot līdzi atalgojuma izmaiņu tendencēm Latvijas darba tirgū. Darba samaksa tiek noteikta saskaņā ar Sabiedrības valdes apstiprinātām darbinieku amata kvalifikācijas kategorijām un tām atbilstošo atalgojumu. Lai nodrošinātu Sabiedrības ilgtermiņa interešu ievērošanu un mērķu sasniegšanu, tiek vērtētas darbinieku kompetences un darba izpilde. Sabiedrības darba samaksu reglamentējošos iekšējos  normatīvajos aktos ir sniegts skaidrojums par visiem darba samaksas elementiem, to piešķiršanas un administrēšanas kārtību.

Personāla attīstība

Saskaņā ar Darba koplīgumu, Sabiedrības valde izskata iespēju apmaksāt studiju maksu pilnā apmērā vai daļēji darbiniekiem, kuri iegūst akadēmisko izglītību, kā prioritāras nosakot studijas transportbūvju specialitātē un specialitātē, kas atbilst ieņemamajam amatam. Ar mērķi pilnveidot personāla kompetenci, Sabiedrība nodrošina iespēju piedalīties mācību kursos, semināros un konferencēs Latvijā, kā arī mācībās un pieredzes apmaiņas pasākumos ārvalstīs, kas saistīti ar darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu un jaunu tehnoloģiju izpēti. Sabiedrības speciālisti uzstājas ar ziņojumiem starptautiskās konferencēs,  kā arī pārstāv Sabiedrību dažāda līmeņa starptautiskās ceļu nozares organizācijās un darba grupās. Sabiedrībā tiek organizēti iekšēji informatīvie semināri inženieriem un projektu vadītājiem, kā arī informatīvie semināri nozares sadarbības partneriem par aktuāliem jautājumiem autoceļu projektēšanā, būvniecībā un uzturēšanā. Sabiedrība sadarbojas ar augstskolām  piedaloties studentu pētījumu tēmu izstrādē, kā arī piesaistot augstskolu mācībspēkus nozares specifikāciju un pētījumu izstrādē.

Sociālās garantijas un darba vide

Sabiedrība ir sociāli atbildīgs darba devējs, uzturot labo praksi darba tiesību un darba aizsardzības jomā. Ir noslēgts Darba koplīgums par darbinieku darba un sociālajām garantijām, kura mērķis ir radīt sociālo drošību, atbalstīt darbiniekus dzīves nozīmīgos notikumos un sekmēt ilgtermiņa sadarbību. Sabiedrība veic darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, pastāvīgi tiek vadīti un vērtēti darba vides riski, tiek veiktas ikgadējās darba drošības instruktāžas. Sabiedrības darbinieku arodveselība tiek veicināta organizējot ārējos normatīvajos aktos noteiktās obligātās veselības pārbaudes. Sabiedrība atbalsta darbinieku interesēs organizētos pasākumus, kas veicina kolektīva saliedētību un stiprina komandas garu.

KORUPCIJAS RISKU VADĪBA

LVC pastāvīgi uztur un pilnveido iekšējo Kvalitātes vadības sistēmu, tai skaitā īstenojot Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumos Nr. 630 „Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” noteiktās prasības.

2019. gadā veiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai

Korupcijas risku vadības process iekļauts LVC kopējā risku vadības sistēmā un tiek vadīts procedūrā „Risku vadība” noteiktajā kārtībā.

Korupcijas risku vadības darba grupā izvērtēta 2019. gadam noteikto  pasākumu izpilde un izstrādāts 2020. gada Korupcijas un interešu konflikta risku saraksts (Pretkorupcijas pasākumu plāns), kurā pilnveidoti pasākumi risku mazināšanai, t.sk. noteikti to izpildes termiņi un atbildīgās personas. Tostarp pārskatīti risku faktori (cēloņi), kuri varētu ietekmēt rezultāta sasniegšanu; apzināti risku avoti un potenciālo risku sekas; noteikta risku varbūtība, to ietekme uz uzdevuma izpildi; aprēķināta riska vērtība un izvirzīti risku mazināšanas pasākumi.

Sadarbībā ar KNAB speciālistiem izglītošanas jomā, veiktas LVC darbinieku apmācības korupcijas risku un interešu konfliktu novēršanas jautājumos.

Iekšējos informatīvajos semināros LVC struktūrvienībām pasniegta lekcija par korupcijas novēršanas un interešu konflikta jautājumiem, tai skaitā par LVC iekšējā normatīvā akta „Korupcijas novēršanas nolikums” noteiktās kārtības ievērošanu, sevišķu uzmanību vēršot šādiem aspektiem:

  • kārtību, kādā darbinieks ziņo par iespējamiem pārkāpumiem;
  • kārtību, kādā valsts amatpersona paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā un kārtību, kādā interešu konflikta situācijā esošās valsts amatpersonas funkcijas nodod izpildei citai valsts amatpersonai;
  • kārtību, kādā amatpersonas pieprasa un saņem amatu savienošanas atļaujas.

LVC apstiprināta un ieviesta Kvalitātes vadības sistēmas procedūra „Trauksmes celšanas ziņojumu vadība”, kurā paredzēta iespēja ziņot par iespējamām koruptīvām darbībām un citiem pārkāpumiem, atbilstoši Trauksmes celšanas likumā noteiktajām prasībām.

2018. gadā veiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai

Korupcijas risku vadības process iekļauts LVC kopējā risku vadības sistēmā un tiek vadīts procedūrā „Risku vadība” noteiktajā kārtībā. 2018. gadā izveidota Korupcijas risku vadības darba grupa un apstiprināts korupcijas un interešu konflikta risku saraksts 2019. gadam, kurā izvērtēti iespējamie korupcijas un interešu konflikta riski, sastādīts veicamo pasākumu plāns risku mazināšanai, noteikti izpildes termiņi un atbildīgās personas, kā arī veikta korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtēšana un identificēti korupcijas riskam pakļautie amati.

Jaunā redakcijā LVC valdē apstiprināts iekšējais normatīvais akts „Korupcijas novēršanas nolikums”:

  • noteikta kārtība, kādā valsts amatpersonas paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā, kā arī kārtība, kādā interešu konflikta situācijā esošās valsts amatpersonas funkcijas izpildei tiek nodotas citai valsts amatpersonai;
  • precizēta kārtība, kādā nodarbinātajiem ir iespējams rīkoties gadījumos, lai ziņotu par iespējamiem pārkāpumiem;
  • aktualizēta amatu savienošanas atļauju izsniegšanas kārtība.

Sadarbībā ar KNAB speciālistiem izglītošanas jomā veiktas LVC darbinieku apmācības par korupcijas riskiem un interešu konfliktu.

Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 630 „Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 9. punktu.