Sazinies ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies un piekrītu Lietošanas noteikumiem un piekrītu, ka “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai atbildētu uz pieprasījumu.

Tehnisko noteikumu un Nosacījumu izsniegšana

1. TEHNISKO NOTEIKUMU IZSNIEGŠANA
Saistošie normatīvie akti:MK 19.08.2014. noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.
Izsniedzējs:Pārvaldīšanas daļa:

1) Projektiem pie valsts galvenajiem autoceļiem.

2) Projektiem pie valsts reģionāliem autoceļiem ar satiksmes intensitāti virs 5000 aut./diennaktī. LVC Nodaļas:

1) Projektiem pie valsts reģionāliem un vietējiem autoceļiem.

2) Projektiem pie citu īpašnieku ceļiem.

3) Hidrotehnisko būvju projektiem.

4) Projektiem, kas saistīti ar valsts autoceļu elektrificēto un tehnoloģisko aprīkojumu.

Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa:

1) Projektiem Rīgas pilsētā.

Iesniedzamie dokumenti:Būvniecības informācijas sistēmā iesniedzamie dokumenti:

1) Iesniegums (Būvniecības informācijas sistēmas veidlapa).

2) Plānotās darbības apraksts (būvniecības ieceres nosaukums).

3) Būvniecības ieceres grafiskā materiāla (ģenerālplāna) datne (ja iespējams).

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls:Elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā.
Pakalpojuma sniegšanas termiņš:20 dienu laikā.
Piezīmes:1) Lai Būvniecības informācijas sistēmā pieprasītu un saņemtu nepieciešamos dokumentus, nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, vai to pilnvarotajam pārstāvim tie jāpieprasa BIS vai jāvēršas attiecīgajā administratīvo teritoriju apkalpojošajā Būvvaldē.

2) Būvniecības informācijas sistēmā tāpat tiek pieprasīta un veikta:

a) izstrādātā būvprojekta saskaņošana, atbilstoši LVC izsniegtajiem tehniskiem noteikumiem;

b) atļaujas izsniegšana darbiem valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā būvniecības procesa gadījumā;

c) atzinuma izsniegšana par objekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā.

3) Būvniecības procesiem, kuri uzsākti līdz 2019. gada 31. decembrim, tehniskos noteikumus, būvprojekta saskaņojumus, atļaujas būvdarbu veikšanai autoceļu ceļa zemes nodalījuma joslā un atzinumus par objekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā iespējams pieprasīt un izsniegt arī ārpus Būvniecības informācijas sistēmas.

2. LĒMUMS PAR CEĻA PIEVIENOJUMA IZVEIDOŠANU VALSTS AUTOCEĻAM
Saistošie normatīvie akti:MK 07.07.2008. noteikumi Nr. 505 „Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem”.
Izsniedzējs:1) Pie valsts galvenajiem autoceļiem – Pārvaldīšanas daļa.

2) Pie valsts reģionāliem un vietējiem autoceļiem – LVC Nodaļas.

Iesniedzamie dokumenti:Būvniecības informācijas sistēmā iesniedzamie dokumenti:

1) Iesniegums  (izmantojot Tehnisko noteikumu pieprasīšanas veidlapu Būvniecības informācijas sistēmā).

2) Plānotās darbības apraksts (būvniecības ieceres nosaukums).

3) Ceļu projektēšanas jomā sertificēta būvinženiera sagatavots attiecīgā ceļa pievienojuma izvērtējums un tehniski ekonomiskais pamatojums. Izvērtējumā jānorāda ceļa pievienojuma radītās satiksmes režīma izmaiņas un satiksmes negadījuma risku pieaugumu, salīdzinot ar risinājumiem, kad ceļa pievienojumu pievieno citam – zemākas šķiras valsts autoceļam, pašvaldības, komersanta vai māju ceļam, nodibinot servitūtu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, un ceļa pievienojumu pievieno tuvumā esošam ceļa pievienojumam (MK 07.07.2008. noteikumu Nr.505 3.daļas “Ceļu pievienojumu izveidošanas kārtība” prasība);

4) Būvniecības ieceres grafiskā materiāla (ģenerālplāna) datne (ja iespējams).

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls:Elektroniski Būvniecības informācijas sistēma.
Pakalpojuma sniegšanas termiņš:30 dienu laikā.
3. NOSACĪJUMU IZSNIEGŠANA TERITORIJAS PLĀNOJUMA, LOKĀLPLĀNOJUMA, DETĀLPLĀNOJUMA, TRANSPORTA ATTĪSTĪBAS PLĀNA VAI TEMATISKĀ PLĀNOJUMA IZSTRĀDEI
Saistošie normatīvie akti:1) Teritorijas attīstības plānošanas likums. 2) MK 14.10.2014. noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.
Izsniedzējs:1) LVC Nodaļas.

2) Rīgas pilsētā – Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa.

Iesniedzamie dokumenti:Iesniegums.
Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls:Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Pakalpojuma sniegšanas termiņš:Četru nedēļu laikā no paziņojuma par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu saņemšanas dienas.
Piezīmes:Atzinumus par plānošanas dokumentu redakciju institūcijas sniedz divu nedēļu laikā no dienas, kad sistēmā publicēts paziņojums par nepieciešamību sniegt atzinumu. Institūcija var informēt pašvaldību par atzinuma sniegšanas termiņa pagarināšanu līdz četrām nedēļām.
4. NOSACĪJUMU IZSNIEGŠANA ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTU IZSTRĀDEI
Saistošie normatīvie akti:MK 02.08.2016. noteikumi Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
Izsniedzējs:1) Valsts galveno autoceļu un to turpinājumu apdzīvotās vietās aizsargjoslās – Pārvaldīšanas daļa.

2) Pārējos gadījumos – LVC Nodaļas.

Iesniedzamie dokumenti:1) Iesniegums.

2) Pašvaldības izdoti Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi (ja tādi izsniegti).

3) Uz kartogrāfiskā materiāla pamatnes shematiski attēlota projektējamā teritorija un projektētā robeža (esošā robeža un robežas pēc sadales).

Pieprasīšanas/saņemšanas kanāls:Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Pakalpojuma sniegšanas termiņš:15 darbdienu laikā.
Piezīmes:Projekta grafiskās daļas projektu elektroniski saskaņo 15 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas.